ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι

Search Lemma
ἐργάζομαι
DEFINITION
çalışmak, üretmek, tamamlamak
FREQUENCY RANK
322
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish