βραχύς βραχεῖα βραχύ

Search Lemma
βραχύς
DEFINITION
kısa, küçük, az
FREQUENCY RANK
332
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli
Turkish