ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

Search Lemma
ὀνομάζω
DEFINITION
adlandırmak
FREQUENCY RANK
204
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish