ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

Search Lemma
ἀποδίδωμι
DEFINITION
geri vermek, teslim etmek, karşılık olarak vermek; (med.) satmak
FREQUENCY RANK
284
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish