πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην

Search Lemma
πλέω
DEFINITION
denize açılmak, gemiyle gitmek
FREQUENCY RANK
156
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish