στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)

Search Lemma
στάδιον
DEFINITION
bir uzunluk ölçüsü (=600 adım/180 m)
FREQUENCY RANK
447
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish