ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ

Search Lemma
ναός
DEFINITION
tapınak, mabet
FREQUENCY RANK
348
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish