εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ

Search Lemma
εὐθύς
DEFINITION
düz, doğru, direkt; (adv.) derhal, hemen, o anda
FREQUENCY RANK
223
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli
Turkish