φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma
φυλάσσω
DEFINITION
nöbet tutmak, korumak; (mid.& +acc.) -i kollamak, gözetmek
FREQUENCY RANK
230
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish