ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Search Lemma
ἡγέομαι
DEFINITION
götürmek, önderlik etmek, üstünlük kurmak; (+gen) zannetmek, sanmak
FREQUENCY RANK
241
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish