βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

Search Lemma
βάλλω
DEFINITION
(acc.) birine fırlatmak, atmak; birini vurmak, darbe indirmek; (dat.) bir şey ile vurmak
FREQUENCY RANK
409
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish