γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

Search Lemma
γίγνομαι
DEFINITION
olmak, meydana gelmek, olmak, bulunmak
FREQUENCY RANK
23
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish