ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

Search Lemma
ἀφαιρέω
DEFINITION
ayırmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak
FREQUENCY RANK
310
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish