κύριος κυρίου, ὁ

Search Lemma
κύριος
DEFINITION
(+gen.) -in efendisi olan, efendi, vasi, imparator
FREQUENCY RANK
97
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish