τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma
τίθημι
DEFINITION
koymak, korumak, ödemek, kılmak, kurmak, belirlemek
FREQUENCY RANK
164
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish