εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

Search Lemma
εἰρήνη
DEFINITION
barış
FREQUENCY RANK
468
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 1. çekim grubu
Turkish