προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma
προστίθημι
DEFINITION
yanına/karşısına yerleştirmek, teslim etmek; (med.) eklemek, katmak, (+dat) -ile anlaşmak
FREQUENCY RANK
266
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish