σημεῖον σημείου, τό

Search Lemma
σημεῖον
DEFINITION
işaret, bayrak, iz
FREQUENCY RANK
234
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish