τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma
τελευτάω
DEFINITION
bitirmek, ölmek, son bulmak
FREQUENCY RANK
365
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish