ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

Search Lemma
ἀγγέλλω
DEFINITION
bildirmek, haber vermek, aktarmak; (med&prae) görünmek, (x olarak) görünmek
FREQUENCY RANK
523
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish