βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα

Search Lemma
βοηθέω
DEFINITION
(+dat.) -e yardım etmek
FREQUENCY RANK
473
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish