ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma
ἀπόλλυμι
DEFINITION
mahvetmek, imha etmek, canını almak; (mid.) mahvolmak, canına kıyılmış olmak
FREQUENCY RANK
279
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish