πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

Search Lemma
πορεύω
DEFINITION
taşımak, nakletmek, temin etmek; (mid.& pass) yürümek, yol almak, katetmek
FREQUENCY RANK
427
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish