πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

Search Lemma
πίνω
DEFINITION
içmek
FREQUENCY RANK
253
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish