ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

Search Lemma
ὁράω
DEFINITION
görmek, bakmak, incelemek; (+gen) işitmek
FREQUENCY RANK
66
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish