διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma
διδάσκω
DEFINITION
öğretmek, eğitmek
FREQUENCY RANK
315
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish