ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα

Search Lemma
ἁλίσκομαι
DEFINITION
yakalanmak, ele geçmek, -nin eline düşmek
FREQUENCY RANK
469
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish