δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma
δέχομαι
DEFINITION
almak, toplamak, kabul etmek, -e katlanmak
FREQUENCY RANK
319
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish