ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Search Lemma
ἀναιρέω
DEFINITION
kaldırmak, kehanetle emretmek, mahvetmek, ortadan kaldırmak
FREQUENCY RANK
291
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish