λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma
λέγω
DEFINITION
söylemek, konuşmak, demek, anlatmak; (+inf.) -mesini söylemek
FREQUENCY RANK
15
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish