βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

Search Lemma
βούλομαι
DEFINITION
istemek, arzulamak, bir kanıya sahip olmak
FREQUENCY RANK
113
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish