ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma
ποιέω
DEFINITION
yapmak, yaratmak, imal etmek; (med&pass.) keşfetmek, kendisi için yapmak, evlat edinmek, gerçekleştirilmek
FREQUENCY RANK
43
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish