παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma
παραδίδωμι
DEFINITION
teslim etmek, devretmek, emanet etmek
FREQUENCY RANK
370
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish