πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

Search Lemma
πέμπω
DEFINITION
göndermek, yollamak
FREQUENCY RANK
276
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dudaksıl gövde
Turkish