χρόνος χρόνου, ὁ

Search Lemma
χρόνος
DEFINITION
zaman
FREQUENCY RANK
106
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish