ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

Search Lemma
ἑκάτερος
DEFINITION
iki şeyden biri; biri
FREQUENCY RANK
236
SÖZCÜK TÜRÜ
zamir
Turkish