τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Search Lemma
τολμάω
DEFINITION
cesur olmak, korkusuz olmak; (+part.) -meye katlanmak; (+inf.) -meye cesaret etmek, -meye kalkışmak
FREQUENCY RANK
486
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish