ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

Search Lemma
ἐναντίος
DEFINITION
karşıt, zıt, ters, aksi
FREQUENCY RANK
163
SÖZCÜK TÜRÜ
edat
Turkish