φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα

Search Lemma
φεύγω
DEFINITION
kaçmak, kaçınmak, sakınmak
FREQUENCY RANK
261
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish