διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma
διαφθείρω
DEFINITION
yıkmak, harap etmek, bozmak; (med.) çocuk düşürmek
FREQUENCY RANK
402
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish