Caesar BG 1.21 read aloud (JR)

Eōdem diē ab explōrātōribus certior factus hostēs sub monte cōnsēdisse mīlia passuum ab ipsīus ca

Caesar BG 1.22 read aloud (JR)

Prīmā lūce, cum summus mōns ā [Lūciō] Labiēnō tenērētur, ipse ab hostium castrīs nōn longius mīll

Caesar BG 1.23 read aloud (JR)

Postrīdiē eius diēī, quod omnīnō bīduum supererat, cum exercituī frūmentum mētīrī oportēret, et q

Caesar BG 1.24 read aloud (JR)

Postquam id animum advertit, cōpiās suās Caesar in proximum collem subdūcit equitātumque, quī sus

Caesar BG 1.25 read aloud (JR)

Caesar prīmum suō, deinde omnium ex cōnspectū remōtīs equīs, ut aequātō omnium perīculō spem fuga

Caesar BG 1.26 read aloud (JR)

Ita ancipitī proeliō diū atque ācriter pugnātum est.

Caesar BG 1.27 read aloud (JR)

Helvētiī omnium rērum inopiā adductī lēgātōs dē dēditiōne ad eum mīsērunt.

Caesar BG 1.28 read aloud (JR)

Quod ubi Caesar resciit, quōrum per fīnēs ierant hīs utī conquīrerent et redūcerent, sī sibi pūrg

Caesar BG 1.38 read aloud (JR)

Cum trīduī viam prōcessisset, nūntiātum est eī Ariovistum cum suīs omnibus cōpiīs ad occupandum V

Chariton passage 1 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 14 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 15 read aloud (CF)

15.1 Μ

Epictetus Encheiridion 16 read aloud (CF)

16.1 ὅ

Epictetus Encheiridion 17 read aloud (CF)

17.1 μ

Epictetus Encheiridion 18 read aloud (CF)

18.1 κ

Epictetus Encheiridion 19 read aloud (CF)

19.1 ἀ

Epictetus Encheiridion 20 read aloud (CF)

20.1 μ

Epictetus Encheiridion 21 read aloud (CF)

21 θάν

Epictetus Encheiridion 22 read aloud (CF)

22.1 ε

Epictetus Encheiridion 23 read aloud (CF)

23.1 ἐ

Epictetus Encheiridion 24 read aloud (CF)

24.1 ο

Epictetus Encheiridion 25 read aloud (CF)

25.1 ε

Epictetus Encheiridion 26 read aloud (CF)

26.1 τ

Epictetus Encheiridion 27 read aloud (CF)

27.1 ὥ

Jerome Vita Malchi 1 read aloud (CF)

[1.1] Quī nāvālī proeliō dīmicātūrī sunt, ante in portū et in tranquillō marī flectunt gubernācul

Jerome Vita Malchi 10 read aloud (CF)

10.1 “Sub tālī ergō terrōre et illā trānsāctā diē, exīmus ad vesperam, vidimusque camēlōs, quōs o

Jerome Vita Malchi 11 read aloud (CF)

11. Haec mihi senex Malchus adulēscentulō rettulit; haec ego vōbīs nārrāvī senex.

Jerome Vita Malchi 2 read aloud (CF)

2.1.

Jerome Vita Malchi 3 read aloud (CF)

3.1. “Ego,” inquit, “mī nāte, Nisibēnī agellī colōnus, sōlus parentibus fuī.

Jerome Vita Malchi 4 read aloud (CF)

4.1 “Dē Beroeā Edessam pergentibus, vīcīna est pūblicō itinerī sōlitūdō, per quam Saracēnī, incer

Jerome Vita Malchi 5 read aloud (CF)

5.1.

Jerome Vita Malchi 6 read aloud (CF)

6.1. “Ō nihil umquam tūtum apud diabolum! Ō multiplicēs et ineffābilēs eius īnsidiae!

Jerome Vita Malchi 7 read aloud (CF)

7.1 “Post grande intervāllum, dum sōlus in erēmō sedeō, et praeter caelum terramque nihil videō,

Jerome Vita Malchi 8 read aloud (CF)

8.1. “Regressō ad cubīle occurrit mulier. Trīstitiam animī vultū dissimulāre nōn potuī.

Jerome Vita Malchi 9 read aloud (CF)

9.1. “Post diem tertium, dubiō aspectū procul respicimus duōs camēlīs īnsidentēs venīre concitē.

Peter Pond reads 4.1052-1109 (Greek)

Peter Pond reads 4.109-182(Greek)

Peter Pond reads 4.1110-1169 (Greek)

Peter Pond reads 4.1170-1227 (Greek)

Peter Pond reads 4.1228-1317 (Greek)

Peter Pond reads 4.1318-1369 (Greek)

Peter Pond reads 4.1422-1483 (Greek)

Peter Pond reads 4.1484-1536 (Greek)

Peter Pond reads 4.1536-1596 (Greek)

Peter Pond reads 4.1597-1652 (Greek)

Peter Pond reads 4.1653-1730 (Greek)

Peter Pond reads 4.1731-1781 (Greek)

Peter Pond reads 4.183-235(Greek)

Peter Pond reads 4.236-293(Greek)

Peter Pond reads 4.294-349(Greek)

Peter Pond reads 4.350-409(Greek)

Peter Pond reads 4.410-481(Greek)

Peter Pond reads 4.482-549(Greek)

Peter Pond reads 4.550-624(Greek)

Peter Pond reads 4.57-108 (greek)

Peter Pond reads 4.625-682(Greek)

Peter Pond reads 4.683-736(Greek)

Peter Pond reads 4.737-830(Greek)

Peter Pond reads 4.831-882 (Greek)

Peter Pond reads 4.883-979 (Greek)

Peter Pond reads 4.982-1052(Greek)

Peter Pond reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56 in Greek.

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1420-1480

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1483-1534

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1535-1594

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1595-1651

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1652-1728

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1729-1781

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1051-1107

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.109-182

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1108-1167

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1168-1225

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1226-1315

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1316-1367

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1368-1419

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.183-235

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.263-293

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.294-349

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.350-409

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.410-481

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.482-550

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.552-626

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.57-108

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.625-682

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.683-736

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.737-832

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.833-84

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.883-979

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.980-1050

Rosemary Hulse reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56

Seneca Hercules Furens 1-18 read by Krishni Burns

Iūno

Caesar, Gallic War

Caesar BG 1.1 read aloud (CF)

Gallia est omnis dīvīsa in partēs trēs, quārum ūnam incolunt Belgae, aliam Aquītānī, tertiam quī

Caesar BG 1.10 read aloud (CF)

Caesarī renūntiātur Helvētiīs esse in animō per agrum Sēquanōrum et Aeduōrum iter in Santonum fīn

Caesar BG 1.11 read aloud (CF)

Helvētiī iam per angustiās et fīnēs Sēquanōrum suās cōpiās trādūxerant, et in Aeduōrum fīnēs perv

Caesar BG 1.13 read aloud (JR)

Hōc proeliō factō, reliquās cōpiās Helvētiōrum ut cōnsequī posset, pontem in Arāre faciendum cūra

Caesar BG 1.14 read aloud (JR)

Hīs Caesar ita respondit: eō sibi minus dubitātiōnis darī, quod eās rēs quās lēgātī Helvētiī comm

Caesar BG 1.15 read aloud (JR)

Posterō diē castra ex eō locō movent.

Caesar BG 1.16 read aloud (JR)

Interim cotīdiē Caesar Aeduōs frūmentum quod essent pūblicē pollicitī flāgitāre.

Caesar BG 1.17 read aloud (JR)

Tum dēmum Liscus ōrātiōne Caesaris adductus, quod anteā tacuerat prōpōnit: esse nōn nūllōs, quōru

Caesar BG 1.18 read aloud (JR)

Caesar hāc ōrātiōne Liscī Dumnorigem Dīviciācī frātrem dēsignārī sentiēbat; sed, quod plūribus pr