παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα

Search Lemma
παρασκευάζω
DEFINITION
hazırlamak, düzenlemek
FREQUENCY RANK
451
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish