διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma
διαφέρω
DEFINITION
farkedilmek, belirmek, oyalanmak; (med.) aynı fikirde olmamak; (+dat.) -ile tartışmak, oyalanmak
FREQUENCY RANK
215
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish