πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma
πυνθάνομαι
DEFINITION
(+gen.) -den duyarak öğrenmek, soruşturarak öğrenmek
FREQUENCY RANK
415
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish