τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

Search Lemma
τυγχάνω
DEFINITION
(+gen) rastlamak, elde etmek; (+part.) tesadüfen yapmak, elde etmek, kurayla payına düşmek
FREQUENCY RANK
144
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish