πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma
πείθω
DEFINITION
ikna etmek, kandırmak; (mid.& pass.) ikna olmak, boyun eğmek
FREQUENCY RANK
193
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish