κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma
κελεύω
DEFINITION
(+acc.& inf.) emretmek, buyurmak, komuta etmek, yüreklendirmek
FREQUENCY RANK
239
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish