τεῖχος τείχους, τό

Search Lemma
τεῖχος
DEFINITION
duvar, sur
FREQUENCY RANK
387
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
Turkish