πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

Search Lemma
πολεμέω
DEFINITION
savaşmak, dövüşmek
FREQUENCY RANK
459
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish