λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Search Lemma
λείπω
DEFINITION
terketmek, bırakmak
FREQUENCY RANK
437
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dudaksıl gövde
Turkish